Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


Milletvekili Budak'tan, Bakan Fakıbaba'ya kurufasulye, nohut sorusu

CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak, Tarım Ba­ka­nı Eşref Fa­kı­ba­ba’nın 14 yılda çel­tik, kuru fa­sul­ye, nohut ve mer­ci­mek üre­ti­min­de ge­liş­me ol­du­ğu açık­la­ma­sı­na tepki gös­te­re­rek, "TÜİK ra­kam­la­rı ise tam ter­si­ni söy­lü­yor" dedi.

07 Ekim 2017 12:38
Yorum Sayısı :0  

Zaten no­hu­tun, kuru fa­sül­ye­nin fi­ya­tı da Bakan’ı ya­lan­lı­yor. AKP’nin sözde ‘yerli ve milli’ po­li­ti­ka­la­rı ne­de­niy­le bak­li­yat­ta ye­ter­li­lik oranı yüzde 96’dan, yüzde 86 dü­ze­yi­ne in­miş­tir. Mil­let milli ye­mek­le­ri­ni yi­ye­mez hale gel­miş­tir. Sayın Bakan’a sor­mak ge­re­kir, üre­tim ar­tı­yor­sa neden kuru fa­sul­ye ve no­hu­tun fi­ya­tı dö­vi­ze en­deks­len­di? Neden no­hu­tun ki­lo­su 13 TL’ye kadar çıktı? An­la­şı­lan Sayın Bakan’ın bu fi­yat­lar­dan ha­be­ri yok” dedi. 
CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Çetin Osman Budak’ın tarım des­tek­le­riy­le il­gi­li soru öner­ge­si­ni, Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Eşref Fa­kı­ba­ba ya­nıt­la­dı. 
 Tarım sek­tö­rü­ne sağ­la­nan des­tek­le­rin son 15 yılda önem­li oran­da art­tı­rıl­dı­ğı­nı, 2017 yı­lın­da 12.8 mil­yar TL ta­rım­sal des­tek öde­me­si ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­de­den Fa­kı­ba­ba, “Son 14 yılda 100 mil­yar TL des­tek öde­me­si ya­pıl­mış­tır. Ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ve sağ­la­nan des­tek­ler sa­ye­sin­de ta­rım­sal GSYH mik­tar ola­rak önem­li bir artış gös­ter­miş­tir. Tarım ve gıda dış ti­ca­re­tin­de de top­lam 58 mil­yar dolar fazla ve­ril­miş­tir” dedi. 
Tür­ki­ye için önem­li gö­rü­len ürün­ler­de etkin bir des­tek­le­me mo­de­li ola­rak “Havza Bazlı Ta­rım­sal Üre­ti­mi Des­tek­le­me Mo­de­li”ne ge­çil­di­ği­ni be­lir­ten Fa­kı­ba­ba, “Des­tek­le­necek ürün­ler ara­sı­na çel­tik, yağ­lık ay­çi­çe­ği, kuru fa­sul­ye, nohut ve mer­ci­mek de yer al­mak­ta­dır. Havza bazlı model ile bu ürün­ler­de son 14 yılda ge­liş­ti­ri­len ye­ter­li­lik oranı daha üst se­vi­ye­ye çı­ka­rı­la­cak­tır” dedi. 
GELİŞME DEĞİL GERİLEME VAR 
Bakan Fa­kı­ba­ba’nın ya­nı­tı­nı de­ğer­len­di­ren CHP’li Budak, şun­la­rı söy­le­di : “Sayın Bakan; çel­tik, kuru fa­sul­ye, nohut ve mer­ci­mek gibi ürün­ler­de 14 yılda ge­liş­me ol­du­ğu­nu söy­lü­yor ama TÜİK ra­kam­la­rı tam ter­si­ni söy­lü­yor. 2009-2010 se­zo­nun­da kuru bak­la­gil­de ye­ter­li­lik de­re­ce­si yüzde 96,1 dü­ze­yin­dey­ken, 2015-2016 se­zo­nun­da yüzde 86.7’ye düş­müş­tür. Özel­lik­le yeşil mer­ci­mek ve no­hut­ta ciddi ge­ri­le­me var. Pi­rinç­te ye­ter­li­lik oranı yüzde 69.9’a inmiş. Son 5 yıl­lık dö­nem­de Tür­ki­ye’nin mer­ci­mek, nohut, kuru fa­süy­le gibi bak­li­yat ürün­le­rin­de it­ha­lat oranı yüzde 43 ar­ta­rak, 301 bin ton­dan 434 bin tona yük­sel­miş­tir. Yani bu ürün­ler­de ge­liş­me değil, ge­ri­le­me var. AKP’nin sözde yerli ve milli po­li­ti­ka­la­rı ne­de­niy­le kuru fa­sul­ye­nin, no­hu­tun fi­ya­tı dö­vi­ze en­deks­len­miş du­rum­da. Mil­let milli ye­mek­le­ri­ni ya­pa­maz, yi­ye­mez du­ru­ma gel­miş­tir. Üre­tim ar­tı­yor­sa neden no­hu­tun, fa­sul­ye­nin ki­lo­su 13 TL’ye kadar çıktı. Ay­rı­ca Bakan, 14 yılda 100 mil­yar TL des­tek ve­ril­di­ği­ni açık­lı­yor. Bu rakam çift­çi­nin yasal ala­ca­ğı­nın ya­rı­sı dü­ze­yin­de­dir. Tarım Ka­nu­nu’na göre, son 10 yılda ta­rı­ma ve­ril­me­si ge­re­ken des­tek mik­ta­rı 171.4 mil­yar TL’dir. Ancak bunun 84.1 Mil­yar TL’si ve­ril­miş, 87.7 mil­yar TL’lik yasal des­tek ve­ril­me­miş­tir. O ne­den­le ta­rım­sal üre­tim sek­te­ye uğ­ra­mış, Tür­ki­ye nohut, kuru fa­sul­ye, saman ithal etmek zo­run­da kal­mış­tır. O ne­den­le no­hu­tun, kuru fa­sul­ye­nin ki­log­ram fi­ya­tı 13 TL’ye kadar çık­mış­tır. An­la­şı­lan Sayın Bakan’ın bu fi­yat­lar­dan ha­be­ri yok.”

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...