Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


Antalya'dan Somali'ye ticaret köprüsü

ANFAŞ'ta açı­lan İş, İnşaat Ma­ki­na­la­rı ve Ekip­man­la­rı Fuarı için An­tal­ya’da bu­lu­nan So­ma­li Ba­yın­dır­lık ve İskan Ba­ka­nı Sadık Ab­dul­la­hi Abdi ve he­ye­ti, An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Davut Çetin'i ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

07 Ekim 2017 12:48
Yorum Sayısı :0  

ATSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Ömer Dinç ve Ayhan Kı­zıl­sa­vaş’ın da bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te, An­tal­ya ve So­ma­li ara­sın­da iş­bir­li­ği ola­nak­la­rı gö­rü­şül­dü.
ATSO Baş­ka­nı Davut Çetin, Bakan Sadık Ab­dul­la­hi Abdi’ye ATSO’nun ça­lış­ma­la­rı ve An­tal­ya eko­no­mi­si ile il­gi­li bil­gi­ler verdi. ATSO’ya ka­yıt­lı 3 binin üze­rin­de firma ara­sın­da henüz So­ma­li ser­ma­ye­li firma bu­lun­ma­dı­ğı­na dik­kat çeken Baş­kan Davut Çetin, kar­şı­lık­lı dış ti­ca­re­tin de çok düşük ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
An­tal­ya’nın tu­rizm ve tarım sek­tör­le­rin­de Tür­ki­ye’nin lider kent­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ifade eden Davut Çetin, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin çev­re­ci sa­na­yi te­sis­le­riy­le, An­tal­ya Ser­best Böl­ge­si’nin ise lüks yat üre­ti­mi ile dün­ya­da mar­ka­laş­tı­ğı­nı kay­det­ti. 
ATSO’nun Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­di­ği URGE Pro­je­le­riy­le üye­le­ri­ni yurt dışı pa­zar­la­ra aç­tı­ğı­nı be­lir­ten Davut Çetin, “Son üç yılda Yapı Mal­ze­me­le­ri, Tarım ve Gıda Sek­tö­rü pro­je­le­riy­le 50’nin üze­rin­de üye­mi­zi ih­ra­cat ve yeni pa­zar­lar ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­dik ve ih­ra­cat yapar hale ge­tir­dik. Tunus, Ce­za­yir, Umman, Fas zi­ya­ret­le­ri ile fir­ma­lar ara­sın­da kar­şı­lık­lı ikili gö­rüş­me­ler­le ti­ca­ret köp­rü­le­ri kur­duk. So­ma­li ile de ben­zer bir ça­lış­ma ya­pa­bi­li­riz. Biz her türlü iş­bir­li­ği­ne ha­zı­rız” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 
So­ma­li, Af­ri­ka Pa­za­rı­na Ulaş­mak için iyi bir liman So­ma­li Ba­yın­dır­lık ve İskan Ba­ka­nı Sadık Ab­dul­la­hi Abdi, An­tal­ya­lı işa­dam­la­rı­na So­ma­li’de ya­tı­rım yap­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. So­ma­li’nin Af­ri­ka’da mil­yon­lar­ca nü­fu­sa ve geniş bir pa­za­ra ulaş­mak için iyi bir liman ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bakan Abdi, “Tür­ki­ye So­ma­li’de en büyük et­ki­ye sahip ülke ko­nu­mun­da. Bu iş­bir­li­ği­nin güç­le­ne­rek art­ma­sı­nı umu­yo­ruz. Bizim için An­tal­ya’da dü­zen­le­nen İş, İnşaat Ma­ki­na­la­rı ve Ekip­man­la­rı Fuarı bir baş­lan­gıç oldu. An­tal­ya’ya 20 ki­şi­lik bir he­yet­le gel­dik. ATSO’ya ev­sa­hip­li­ği için te­şek­kür edi­yo­ruz. 
So­ma­li Doğu Af­ri­ka’da bir geçiş nok­ta­sı. Tür­ki­ye’nin ihraç ürün­le­ri, So­ma­li üze­rin­den Doğu Af­ri­ka’ya da­ğı­la­bi­lir; her alan­da ya­tı­rım ola­nak­la­rı mev­cut. So­ma­li’de özel­lik­le tarım, gıda, yapı ve ba­lık­çı­lık sek­tör­le­rin­de iş­bir­li­ği im­kan­la­rı mev­cut. Ay­rı­ca tu­rizm ya­tı­rım­la­rı­na uygun doğal gü­zel­lik­le­re sahip böl­ge­le­ri­miz var. Ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı ha­lin­de So­ma­li sa­hil­le­ri ve ada­la­rı Af­ri­ka’nın en önem­li tu­rizm des­ti­nas­yon­la­rın­dan biri ola­bi­lir. An­tal­ya­lı tu­rizm­ci­le­rin de­ne­yim­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var” dedi.
Bakan Abdi, An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile So­ma­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ara­sın­da iş­bir­li­ği ku­rul­ma­sı için ça­lış­ma ya­pa­ca­ğı­nı be­lir­tir­ken, Baş­kan Davut Çetin, Ocak ayın­da An­tal­ya’da ya­pı­la­cak Food Pro­duct Fuarı’na So­ma­li’den bir he­ye­ti davet ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Davut Çetin, zi­ya­re­tin anı­sı­na Bakan Abdi’ye ATSO Güzel Sa­nat­lar Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı bir tablo he­di­ye etti.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...