Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


"Komşu Kart" Ulu­sal Çevre Kong­re­si'nde

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin Tür­ki­ye'nin ilk ve tek ödül­lü am­ba­laj atığı top­la­ma pro­je­si Çev­re­ci Komşu Kart, Türk Mü­hen­dis ve Mimar Oda­la­rı Bir­li­ği­ne (TMMOB) bağlı Çevre Mü­hen­dis­le­ri Odası ta­ra­fın­dan bu yıl 12'ncisi dü­zen­le­nen Ulu­sal Çevre Mü­hen­dis­li­ği Kong­re­si'nde an­la­tıl­dı

07 Ekim 2017 13:21
Yorum Sayısı :0  

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin am­ba­laj atık­la­rı­nın kay­na­ğın­da yani ev­ler­de ay­rış­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak aile büt­çe­si ve Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne katkı sağ­lar­ken do­ğa­yı da ko­ru­yan pro­je­si Çev­re­ci Komşu Kart, bu yıl 12'ncisi dü­zen­le­nen Ulu­sal Çevre Mü­hen­dis­li­ği Kong­re­si’nde su­nul­du. 
 Orta Doğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si (ODTÜ) Kong­re Mer­ke­zi'nde ger­çek­le­şen kong­re­de proje su­nu­mu­nu Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dü­rü Ceren Şahin Yaptı. Aka­de­mis­yen­ler, öğ­ren­ci­ler ve çevre ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren kişi ve ku­rum­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kong­re­de Şahin, Nisan 2016’da iki ma­hal­le­de pilot ça­lış­ma ola­rak baş­la­yan pro­je­nin kısa za­man­da Mu­rat­pa­şa’nın 56 ma­hal­le­si­ne ya­yıl­dı­ğı­nı söy­le­di. ‘Atma, bi­rik­tir, ka­za­na­lım’ slo­ga­nıy­la ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve ilk yı­lın­da Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Çevre Hiz­met Ödülü’ne değer gö­rü­len proje kap­sa­mın­da Eylül 2017 iti­ba­riy­le 3 mil­yon 97 bin 406 ki­log­ram am­ba­laj atı­ğı­nın kay­na­ğın­da ay­rış­tı­rı­la­rak top­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. 
 Bunun kar­şı­lı­ğın­da her evde müm­kün ol­du­ğu öl­çü­de ka­dı­nın adına çı­kar­tı­lan Çev­re­ci Komşu Kart­la­ra 814 bin 295 TL kar­şı­lı­ğı pu­anın yük­len­di­ği­ni ak­ta­ran Şahin, “Top­la­nan am­ba­laj atık­la­rı­nın 1 mil­yon 109 bin 418 ki­log­ra­mı­nı ka­ğıt-kar­ton grubu oluş­tu­ru­yor. Bu mik­tar­da atı­ğı­nı kay­na­ğın­da top­la­nıp ay­rış­tı­rıl­ma­sıy­la 100 bin 184 met­re­ka­re­lik or­man­lık alan ko­ru­nur­ken 18 bin 860 ağaç da ke­sil­mek­ten kur­tul­du” diye ko­nuş­tu.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...