Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi düzenlenecek

Tarım Si­gor­ta­la­rı Ka­nu­nu (Kanun No: 5363) kap­sa­mın­da, risk in­ce­le­me ve hasar tes­pit or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da görev ala­cak aday­lar için, Tarım Si­gor­ta­sı Havuz İşlet­me­si A.Ş. ta­ra­fın­dan An­tal­ya’da be­lir­le­necek eği­tim ye­rin­de Bit­ki­sel Ürün bran­şın­da Tarım Si­gor­ta­la­rı Ha­vu­zu Eks­per­li­ği Eği­ti­mi dü­zen­le­ne­cek­.

14 Ekim 2017 14:14
Yorum Sayısı :0  

Bu eği­ti­me; Si­gor­ta­cı­lık Eği­tim Mer­ke­zi (SEGEM) ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak ön eleme sı­na­vı­nı ka­za­nan aday­lar ka­tı­la­bi­le­cek­.
Ön Eleme Sı­na­vı Baş­vu­ru şart­la­rı:
Tarım Si­gor­ta­la­rı Ha­vu­zu Eks­per­li­ği Ön Eleme Sı­na­vı’na, Zi­ra­at Mü­hen­di­si, ön lisans proğramlarından mezun olan olan­la­rın mü­ra­ca­atı kabul edi­le­cek­.Ayrıca Zi­ra­at Tek­nis­ye­ni alan li­se­ler­den mezun olan­la­rın mü­ra­ca­atı kabul edi­le­cek­.
Sınava katılacak olanların, İflas veya kon­kor­da­to ilan et­me­miş ol­ma­la­rı; si­gor­ta­cı­lık mev­zu­atı­na ay­kı­rı ha­re­ket­le­rin­den do­la­yı hapis veya bir­den fazla ağır para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­mış ol­ma­la­rı, tak­sir­li suç­lar hariç olmak üzere; affa uğ­ra­mış ol­sa­lar dahi, ağır hapis veya beş yıl­dan fazla hapis yahut basit ve ni­te­lik­li zim­met, ih­ti­las, ir­ti­kap, rüş­vet, hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, sah­te­ci­lik, inan­cı kö­tü­ye kul­lan­ma, do­lay­lı iflas gibi yüz kı­zar­tı­cı suç­lar ile is­ti­mal ve is­tih­lâk ka­çak­çı­lı­ğı dı­şın­da kalan ka­çak­çı­lık suç­la­rı, resmi ihale ve alım sa­tım­la­ra fesat ka­rış­tır­ma veya Dev­let sır­la­rı­nı açığa vurma, vergi ka­çak­çı­lı­ğı veya vergi ka­çak­çı­lı­ğı­na te­şeb­büs suç­la­rın­dan do­la­yı hüküm giy­me­miş ol­ma­la­rı gerekiyor.
Baş­vu­ru­lar 16 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Ön eleme sı­na­vı; Adana, An­ka­ra, An­tal­ya, Bursa, Er­zu­rum, Gi­re­sun, İstan­bul, İzmir, Konya, Ma­lat­ya ve Şa­lı­ur­fa il mer­kez­le­rin­de, 04 Kasım 2017 Cu­mar­te­si günü Si­gor­ta­cı­lık Eği­tim Mer­ke­zi (SEGEM) ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Bit­ki­sel Ürün Si­gor­ta­la­rı Eks­per­li­ği Temel Eği­tim Prog­ra­mı : 27 Kasım – 09 Ara­lık 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da te­orik ve arazi uy­gu­la­ma­la­rı ile bir­lik­te, top­lam 104 saat ke­sin­ti­siz eği­tim ve­ri­lecek ve olup, eği­tim 13 tak­vim gü­nün­de ta­mam­la­na­cak­. Eğitim ücreti 1.100.- TL. (Bin­yüz­Li­ra)‘dır.
ZİRAAT TEKNİKER­LERİ İÇİN KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS BÖ­LÜM­LERİ
Bahçe Ta­rı­mı (Bahçe Zi­ra­ati, Bit­ki­sel Üre­tim). Fidan Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği (Bu­da­ma ve Aşı­la­ma, Fidan ve Fi­de­ci­lik, Fidan Ye­tiş­tir­me). Bağ­cı­lık. Sebze Üre­ti­mi. Bitki Ko­ru­ma. Ça­yır-Me­ra ve Yem Bit­ki­le­ri. Tarla Bit­ki­le­ri. Or­ga­nik tarım. En­düst­ri­yel Bit­ki­ler Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği (En­düst­ri Bit­ki­ler Yet. ve De­ğer­len­dir­me). Se­ra­cı­lık (Se­ra­cı­lık, Se­ra­cı­lık Bu­da­ma ve Aşı­la­ma). Tarım (Tarım AÖF). Süs Bit­ki­le­ri Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği (Süs Bit­ki­le­ri Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği, Se­ra­cı­lık ve Süs Bit­ki­le­ri Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği)
ZİRAAT TEKNİSYEN­LERİNİN MEZUN OL­DU­ĞU LİSELER
Tarım Mes­lek Li­se­si. Ana­do­lu Tarım Mes­lek Li­se­si. Zi­ra­at Mes­lek Li­se­si.
* İDRİS TAŞ

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...