Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


ATSO'dan hibe eğitimi

Hibe prog­ram­la­rı­na yö­ne­lik “Dev­let Teş­vik­le­ri Form Ha­zır­la­ma, İş Planı Ha­zır­la­ma ve İş Ge­liş­tir­me Pro­je­si Eği­ti­mi” ATSO’da yapılacak.

11 Kasim 2017 10:45
Yorum Sayısı :0  

Hibe prog­ram­la­rı­na yö­ne­lik “Dev­let Teş­vik­le­ri Form Ha­zır­la­ma, İş Planı Ha­zır­la­ma ve İş Ge­liş­tir­me Pro­je­si Eği­ti­mi” ATSO’da yapılacak.
11 Ara­lık 2017 Pa­zar­te­si - 28 Ara­lık 2017 Per­şem­be tarihleri arasında Bü­lent Balyemez tarafından verilecek olan eğitim 09.00 – 17:00 saatleri arasında ATSO Eği­tim Sa­lo­nunda gerçekleşecek. Eğitime katılım payı 150 TL.
İş planı ve iş ge­liş­tir­me pro­je­le­ri, iş­let­me­le­rin re­ka­bet gü­cü­nü art­tır­mak için yap­tık­la­rı ve iş­let­me­le­rin doğru şe­kil­de ko­num­lan­ma­la­rı­na yar­dım­cı olan sis­te­ma­tik fa­ali­yet­ler­. 
Ül­ke­miz­de uy­gu­la­nan ulu­sal ve ulus­lar arası hibe prog­ram­la­rı hak­kın­da bil­gi­le­rin art­tı­rıl­ma­sı, hibe prog­ram­la­rı­na yö­ne­lik proje ha­zır­lan­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sın­da ge­rek­li olan un­sur­la­rı fonk­si­yo­nel ola­rak ele alan iş planı ha­zır­la­ma, iş ge­liş­tir­me ve teş­vik­le­re iliş­kin eği­tim hak­kın­da te­orik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim ala­rak ka­tı­lım­cı­la­rın iş planı, iş ge­liş­tir­me pro­je­si ile teş­vik­le­re yö­ne­lik yet­kin­lik­le­ri­nin art­ma­sı he­def­len­mek­te­.
EĞİTİMİN KONU BAŞLIKLARI
* Pa­za­ra Giriş Ka­li­te Bel­ge­le­ri­nin Des­tek­len­mesi. 
* CE. TUV, TSE gibi bel­ge­le­rin alı­mı­na belge ba­şı­na 25.000 USD %50 hibe
* Pazar Araş­tır­ma­sı Ve Pa­za­ra Giriş Des­teği.
* Yurt­dı­şı uçak bi­le­ti, otel ko­nak­la­ma, araç ki­ra­la­ma %70 hibe gezi ba­şı­na 5.000 USD / yılda 10 kere, Rapor ve yurt dışı şir­ket alım des­te­ği %60 250.000 USD, ileri tek­no­lo­ji­ye sahip yurt dışı şir­ket alım des­te­ği %75 3.500.000 USD hibe. E-tı­ca­ret des­te­ği %70 hibe 10.000 USD yıl­lık.
* Yurt Dışı Fuar Ka­tı­lım­la­rın Des­tek­len­mesi.
* MIHI ka­tı­lım­lı fu­ar­lar, bi­rey­sel ka­tı­lım­lı fu­ar­lar, pres­tij­li fu­ar­la­ra ve hedef ülke fu­ar­la­rı­na ka­tı­lım.
* Eği­tim Des­te­ği %70 Hibe.
* Ta­rım­sal Ürün­ler­de İhra­cat Hibesi.
* Sek­tö­rel Ni­te­lik­te­ki Yur­ti­çi Fu­ar­la­rın Des­tek­len­me­si.
* Ta­sa­rım Şir­ket­le­ri­nin Des­tek­len­mesi.
* Yurt­dı­şı şir­ket ku­ru­lum, kira, de­ko­ras­yon, per­so­nel maaşı, da­nış­man­lık ve pa­tent baş­vu­ru hi­be­le­ri %50.
* Tek­nik Mü­şa­vir­lik Şir­ket­le­ri­nin Des­tek­len­mesi
* Yurt­dı­şı şir­ket ku­ru­lum, kira, de­ko­ras­yon, per­so­nel maaşı, da­nış­man­lık ve pa­tent, fuar ka­tı­lı­mı baş­vu­ru hi­be­le­ri %50. İhaleye ka­tı­lım teş­vik, mü­te­ahhit İnşaat şir­ket­le­ri­ne hibe.
* Döviz Ka­zan­dı­rı­cı Hiz­met Sek­tö­rü­nün Des­tek­len­me­si.
* Has­ta­ne­le­re ve sağ­lık tu­riz­mi şir­ket­le­ri, yurt­dı­şın­dan hasta ge­ti­ri­mi uçak bi­le­ti ve te­da­vi hi­be­si, yurt dışı ofis, kira, ta­nı­tım, tanı mer­ke­zi ve da­nış­man­lık­la­ra hibe, bi­li­şim ve tek­no­lo­ji şir­ket­le­ri­ne, ofis, kira, ya­zı­lım­cı maaş, rek­lam, arama mo­tor­la­rı­na rek­lam, ko­mis­yon, da­nış­ma­nlık hi­be­leri.
* SİNEM YÜKSEL

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...