Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


Genç çiftçinin hasat sevinci

An­tal­ya İl Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dü­rü Mus­ta­fa Özen El­ma­lı'da Genç Çift­çi Pro­je­le­ri­nin Des­tek­le­me­si Pro­je­si kap­sa­mın­da Kül­tür Man­ta­rı Üre­ti­mi Pro­je­sin­den fay­da­la­nan Leyla Ars­lan'ın se­ra­sı­nı zi­ya­ret etti.

11 Kasim 2017 11:32
Yorum Sayısı :0  

Genç çift­çi Ars­lan’ dan kayın man­ta­rı üre­ti­mi hak­kın­da bilgi alan Özen “ Her proje genç­le­ri­miz için yeni bir umut. On­la­rın he­ye­ca­nı­na ortak olmak bizi daha da mutlu edi­yor.” dedi. Özen genç çift­çi­ye be­re­ket­li se­zon­lar di­le­ye­rek kayın man­ta­rı se­ra­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. “ Çok he­ye­can­lı­yım.” Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan genç nü­fu­sun ta­rım­da is­tih­da­mı­na yö­ne­lik uy­gu­la­ya­ma­ya ko­yu­lan genç çift­çi hibe des­te­ği kap­sa­mın­da 2017 yı­lın­da hibe alan genç çift­çi Leyla Ars­lan “ Eşi­min işin­den do­la­yı 2 sene önce El­ma­lı’ ya gel­dik. İlçe Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li genç çift­çi pro­je­si hak­kın­da bilgi verdi ve pro­je­ye baş­vu­ru yap­tım. Kül­tür Man­ta­rı Üre­ti­mi Pro­je­si­ne hak ka­zan­dım. Çok mut­lu­yum. Se­ra­ma gözüm gibi ba­kı­yo­rum. 15-20 gün içe­ri­si­ne ilk ha­sa­tı ya­pa­ca­ğız. Çok he­ye­can­lı­yım.” dedi. 
“ Çift­çi­lik yap­ma­yı hayal bile ede­mez­dim.” 
 Özen’ e kayın man­ta­rı se­ra­sı ile bilgi veren genç çift­çi Ars­lan “ Proje baş­vu­rum onay­la­nın­ca 1 ay man­tar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği hak­kın­da eği­tim aldım. Çift­çi­lik yap­ma­yı hayal bile ede­mez­dim. Man­tar se­ra­sı kur­mak ma­li­yet­li bir iş. Dev­le­ti­mi­zin 30 bin TL hibe des­te­ği ol­ma­sa se­ra­yı ku­ra­maz­dım. Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı bize bu im­kân­la­rı sağ­la­dı için çok te­şek­kür ede­rim. Artık bende bir çift­çi­yim ve aile­me, ülke eko­no­mi­si­ne kat­kım var” dedi.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...