Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


Antalya'da 46 bin 411 traktör var

Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, Ma­ni­sa’nın trak­tör sa­yı­sın­da li­der­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu bil­di­re­rek, “Ma­ni­sa, 85 bin 924 trak­tör­le ilk sı­ra­da yer aldı” dedi.
Antalya’da 46 bin 411 traktör var.

11 Kasim 2017 12:29
Yorum Sayısı :0  

Bay­rak­tar, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Eylül ayın­da trak­tör sa­yı­sın­da 85 bin 728 ile ikin­ci, İzmir 63 bin 116 adet­le üçün­cü, Bursa 62 bin 456 adet­le Dör­dün­cü, Ba­lı­ke­sir 61 bin 910 ile be­şin­ci, An­ka­ra 53 bin 759 ile al­tın­cı, Adana 51 bin 210 ile ye­din­ci, Sam­sun 50 bin 365 ile se­ki­zin­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Şemsi Bay­rak­tar, Eylül 2017 iti­ba­rıy­la bu il­le­ri 49 bin 473 ile De­niz­li, 46 bin 411 ile An­tal­ya, 45 bin 142 ile Aydın, 41 bin 638 ile Af­yon­ka­ra­hi­sar, 40 bin 766 Tokat, 39 bin 385 ile Çorum, 38 bin 88 ile Sa­kar­ya, 36 bin 789 ile Şan­lı­ur­fa, 33 bin 869 ile Mer­sin, 33 bin 113 ile Kü­tah­ya, 32 bin 935 ile Ga­zi­an­tep, 32 bin 909 ile Ça­nak­ka­le’de 32 bin 331 ile Yoz­gat, 31 bin 619 ile Sivas, 31 bin 350 ile Edir­ne, 31 bin 266 ile Muğla iz­le­di. Bay­rak­tar, Eylül ayın­da, Te­kir­dağ’da 29 bin 931, Kas­ta­mo­nu’da 29 bin 225, Kay­se­ri’de 28 bin 699, Di­yar­ba­kır’da 23 bin 709, Ma­lat­ya’da 23 bin 378, İstan­bul’da 23 bin 77, Es­ki­şe­hir’de 22 bin 674, Hatay’da 22 bin 82, Is­par­ta’da 21 bin 751, Bur­dur’da 21 bin 553, Nev­şe­hir’de 21 bin 10, Bolu’da 20 bin 954, Kah­ra­man­ma­raş’ta 20 bin 641, Kırk­la­re­li’nde 20 bin 349, Amas­ya’da 20 bin 305 trak­tör bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di.
-Trak­tör sa­yı­sı Rize’de 77 adede kadar dü­şü­yor-
Trak­tör sa­yı­sı­nın Kars’ta 19 bin 468, Er­zu­rum’da 19 bin 238, Ak­sa­ray’da 18 bin 785, Uşak’ta 18 bin 620, Niğde’de 16 bin 958, Adı­ya­man’da 16 bin 763, Ko­ca­eli’nde 16 bin 707, Os­ma­ni­ye’de 16 bin 390, Çan­kı­rı’da 13 bin 541, Muş’ta 12 bin 235, Kır­şe­hir’de 11 bin 751, Düzce’de 11 bin 442, Ka­ra­man’da 11 bin 379, Mar­din’de 10 bin 869, Bi­le­cik’te 10 bin 595, Ar­da­han’da 10 bin 464, Ela­zığ’da 10 bin 124 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bay­rak­tar, şun­la­rı kay­det­ti:
“Zon­gul­dak’ta 9 bin 512, Kı­rık­ka­le’de 9 bin 154, Van’da 9 bin 113, Sinop’ta 8 bin 803, Ağrı’da 8 bin 556, Er­zin­can’da 7 bin 122, Kilis’te 5 bin 973, Bat­man’da 5 bin 719, Ka­ra­bük’te 5 bin 642, Bar­tın’da 5 bin 381, Iğdır’da 4 bin 576, Bit­lis’te 3 bin 832, Gü­müş­ha­ne’de 3 bin 615, Gi­re­sun’da 3 bin 202, Bay­burt’ta 3 bin 60, Siirt’te 2 bin 943, Ya­lo­va’da 2 bin 898, Şır­nak’ta 2 bin 833, Ordu’da 2 bin 456, Tun­ce­li’de 1621, Art­vin’de 1395, Bin­göl’de 1178, Hak­ka­ri’de 1014 trak­tör var. Trak­tör sa­yı­sı Trab­zon’da 286, Rize’de 77 adede kadar dü­şü­yor.”
-Ay­lık ar­tış­ta da Konya, yıl­lık ar­tış­ta Ma­ni­sa bi­rin­ci-
Ta­rım­da kul­la­nı­lan en önem­li iş ma­ki­na­sı olan trak­tör sa­yı­sı­nın 2017 Eylül ayı iti­ba­rıy­la 6 bin 84 ar­tış­la 1 mil­yon 810 bin 123’den 1 mil­yon 816 bin 207’ye ulaş­tı­ğı­nı bil­di­ren Bay­rak­tar, “aylık trak­tör sa­yı­sı ar­tı­şın­da 255 adet­le Konya, yıl­lık 3 bin 101 adet­le Ma­ni­sa bi­rin­ci sı­ra­da yer al­dı­lar. Aylık trak­tör sa­yı­sı ar­tı­şın­da Konya 255 ile bi­rin­ci, Ma­ni­sa 226 adet­le ikin­ci, An­ka­ra 218 adet­le üçün­cü, Aydın 189 adet­le dör­dün­cü, İzmir 185 adet­le be­şin­ci, De­niz­li 175 adet­le al­tın­cı, Sa­kar­ya 163 adet­le ye­din­ci, Sivas 160 adet­le se­ki­zin­ci, yıl­lık ar­tış­ta Ma­ni­sa 3 bin 101 adet­le bi­rin­ci, Konya 2 bin 955 adet­le ikin­ci, Bursa 2 bin 447 adet­le üçün­cü, İzmir 2 bin 337 adet­le dör­dün­cü, Aydın 2 bin 310 adet­le be­şin­ci, Ga­zi­an­tep 2 bin 250 adet­le al­tın­cı, An­ka­ra 2 bin 141 adet­le ye­din­ci, De­niz­li 2 bin 54 adet­le se­ki­zin­ci oldu” dedi.

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...